ท่านคิดว่าในเขตเทศบาลตำบลตลุกมีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
  น้ำท่วม
  ถนนชำรุด
  ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ
  ขยะมูลฝอย
  การศึกษาของเยาวชน
  รายได้ไม่เพียงพอ
 

 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ


 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว 1210  [ 22 ก.พ. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว39  [ 22 ก.พ. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว38  [ 22 ก.พ. 2562 ]
แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.พ. 2562 ]
การแจ้งข้อมูลบัญชีเงินนอกงบประมาณสำหรับจ่ายเงิน รับเงิน และนำเงินนอกงบประมาณฝากคลังผ่านระบบอิเล้กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว701  [ 22 ก.พ. 2562 ]
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว694 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว669  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว686  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/3795  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/ว626  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว684  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1154  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว662  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
 
   
 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ [ 20 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 8 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตลุก [ 12 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 12 
ราคากลางรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
 
ทต.หนองแซง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.โพงาม ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.โพนางดำออก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สามง่ามพัฒนา โครงการ “สร้างยิ้ม ปันสุข ให้ผู้สูงอายุ” [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานกองช่าง เทศบาลตำบลนางลือ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านกล้วย โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่1 บริเวณบ้านางยุพิน รอดสัมฤทธิ์ ถึงบ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก บ้านแสงอาทิตย์ถึงที่นางเฉลียว พืชเพ็ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.นางลือ ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประชุมเชิงปฎิบัติการขยายเครือข่ายแนวร่วมที่มีความพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำร [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วังตะเคียน ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.สามง่ามพัฒนา มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.สามง่ามพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เอกสารการสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.วังหมัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการอำเภอยิ้ม โครงการ อส.สัมพันธ์ ร่วมขับเคลื [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.สามง่ามพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์และชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่นในก [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.หาดท่าเสา ประกาศเทศบาลตำบลหาดท่าเสา เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินประเ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บางขุด กิจกรรมโครงการจิตอาสาเราความดีด้วยหัวใจ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.มโนรมย์ งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 5 
 
 
 

หุ่นฟางนกเล็ก  
 
 
 

วัดอินทาราม(ตลุก)  
 
 
 
 
ขอแก้ไขรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 14 
เรียน นายอำเภอวัดสิงห์ เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ ของทต.หนองน้อย [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ ของทต.เสือโฮก [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 8 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยา [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 14 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
แจ้งแนวทางงการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ฯ [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 14 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 12 
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 18 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 13 
เร่งการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 16 
การกำหนดปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 20 
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 18 
เรียน นายอำเภอมโนรมย์ เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศิลาดาน [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 24 
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 21 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้าความเข็มแข็ง ฯ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 18 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ ฯ [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 16 
ขอส่งใบประกาศเกียรติคุณเพื่อมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 15 
การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 12 
 
 


ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับศูนย์กีฬาตำบลตลุก โดยวิธีเฉพาะเ [ 6 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 มิ.ย. 2561 ]

 
 

 
   
 
สมัครงาน (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 1414  ตอบ 4  
โทรกลับด่วน (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 1137  ตอบ 0  
หาบุคคลด่วน(ใครทราบ) (24 เม.ย. 2555)    อ่าน 1038  ตอบ 0  
 
อบต.หันคา การซ่อมถนนหันคา-สามง่ามท่าโบสถ์ (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชาวบ้านตำบลสุขเดือนห้า (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 446  ตอบ 1
อบต.สุขเดือนห้า สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (9 ก.พ. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล การยื่นแบบและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย ,ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562 (29 ม.ค. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 0
อบต.เขาแก้ว รับโอน พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว (24 ธ.ค. 2561)    อ่าน 87  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
ทต.โพงาม test (11 ธ.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.หาดท่าเสา สร้างถนนและสะพาน หาดท่าเสา-คลองปลาใหล (28 พ.ย. 2561)    อ่าน 113  ตอบ 1
ทต.เนินขาม รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง (20 พ.ย. 2561)    อ่าน 695  ตอบ 3
อบต.สุขเดือนห้า เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 108  ตอบ 0
ทต.บ้านกล้วย ตัดสายไฟถนนไว้3-4เดือนแล้วเมื่อไรจะมาต่อให้ใช้งานได้ครับ (7 พ.ย. 2561)    อ่าน 158  ตอบ 3
ทต.แพรกศรีราชา ขอโอนย้าย นวช.การเงินและบัญชี (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 348  ตอบ 1
ทต.แพรกศรีราชา รับโอน (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 227  ตอบ 1
สถ.จ.ชัยนาท สอบถามโอนย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกทม. (2 พ.ย. 2561)    อ่าน 146  ตอบ 0
อบต.เขาแก้ว การก่อสร้างถนนคอนกรีต (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 130  ตอบ 2
ทต.บ้านกล้วย แก้ไขน้ำประปา ม.7 บ้านวังทองให้ด้วยครับ (31 ต.ค. 2561)    อ่าน 95  ตอบ 2
ทต.สรรคบุรี เว็บไซต์ ทต.สรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ต.ค. 2561)    อ่าน 182  ตอบ 0
ทต.ธรรมามูล คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีฯ/ประชาสัมพันธ์การยื่น (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 114  ตอบ 0
อบต.กุดจอก เมื่อไหร่ตำบลกุดจอกจะเลือก สมาชิก อบต.ประจำหมู่แต่ล่ะหมู่ใหม่คะ (5 ต.ค. 2561)    อ่าน 124  ตอบ 4
อบต.กุดจอก ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของอบต.กุดจอก (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 1276  ตอบ 1
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112 โทรสาร : 056-478-112
จำนวนผู้เข้าชม 3,058,216 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com