ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
  
 

 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
 
การรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
 
การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 
การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 
 
  

 
 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ การท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
การสร้างจิตสำนึก การป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน
 
 
  

 
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการประชาสังคม
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112 โทรสาร : 056-478-112
จำนวนผู้เข้าชม 2,848,388 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com